Nina

VSD   Nr. 160    25.9.-1.10.1980     Frankreich