118

Nina

Sammel-Karte Nr.189    aus Spanien 1984   5,4 X 6,7 cm