Nina

"Express"    Germany    09.09.2004    Foto: Udo Gottschalk