Nina


Ohringe Motiv: Nina Hagen (1979 & 1991)    Handgefertigt von Zachary Pryor "ZacharyPryorJewelry.Etsy"    ca. 6,5 x 9 cm